Interne Geneeskunde
Artikelindex
Interne Geneeskunde
Page 2
Page 3
Page 4
Alle pagina's

Welkom op de webpagina van de Interne Geneeskunde van het AZP.

Inleiding

De vakgroep interne geneeskunde (IG) van het AZP bestaat anno 2006 uit vijf internisten die zich bezig houden met de inwendige geneeskunde in de breedste zin van het begrip. Hieronder vallen o.a. de diabeteszorg, hypertensie behandeling, infectieziekten, HIV/AIDS, maag-, darm en leveraandoeningen, stofwisselingsziekten, nierziekten, bloedziekten en kanker.

Stafleden


Drs. J.E. Anijs, internist, hoofd afdeling IG
Drs. J.P. Adhin, internist
Drs. H.D. Chee, internist
Drs. I. Lie Kiauw, internist
Drs. J. Loor, internist/oncoloog

Afdeling

De verpleegafdeling IG bestaat uit een mannen- en vrouwenafdeling op de 1e etage van het beddenhuis. Het totale beddenbestand is 76 bedden. Hier worden ook cardiologische- en pulmologische patiënten opgenomen, daar deze specialismen (nog) niet over een eigen verpleegafdeling beschikken. Patiënten worden opgenomen via de spoedeisende hulp (SEH) en via de poliklinieken op verwijzing van de huisarts.

Sinds november 2005 beschikken wij over een oncologische dagverplegings unit, waar patiënten worden opgenomen met chemotherapeutische- en andere dagbehandelingen en tevens voor kortdurende observatie na bepaalde diagnostische/therapeutische ingrepen.

De dagelijkse zorg van de opgenomen patiënten valt onder verantwoordelijkheid van de zaalarsten. Dagelijks wordt de visite gesuperviseerd door één van de stafleden.

Onze afdeling beschikt niet over een eigen intensive care unit (ICU). Patiënten die intensieve zorg behoeven worden overgeplaatst naar een algemene ICU, die momenteel gecoördineerd wordt door drs. M. Tjon Sie Fat, anesthesioloog.

Patiënten die voor acute hemodialyse in aanmerking komen worden vooralsnog gedialyseerd in het Dialyse Centrum naast het s’ Lands Hospitaal (onder supervisie van een dialyse-arts en drs. Ph. Issa, internist). Hier worden tevens alle Surinaamse chronische hemodialyse patiënten gedialyseerd.


Polikliniek

De IG polikliniek beschikt o.a. over uit zeven spreekkamers, twee endoscopie kamers (resp. voor gastrocopieën en coloscopieën) en een ECG-kamer. Dagelijks hebben 2 tot 3 internisten spreekuur, en elke internist heeft een vaste endoscopiedag.De poli Interne Geneeskunde is gevestigd op de begane grond van de nieuwe poli. Het poli bezoek geschiedt volgens afspraak. Nieuwe afspraken op verwijzing van de huisarts of specialist, kunnen worden gemaakt op de dagen dat desbetreffende specialist aanwezig is.

Jaarlijks melden zich er poliklinisch ruim 21.000 en 3000 mensen zich klinisch aan voor interne geneeskundige behandelingen.

Overlegstructuren

Dagelijks: ochtend overdracht van nieuw opgenomen patiënten en ander bijzonderheden.
Wekelijks: overleg interne geneeskundechirurgie pathologische anatomie.


Opleiding en onderwijs

De internisten van het AZP doceren aan de faculteit der Medische Wetenschappen van de Universiteit van Suriname de verschillende deelgebieden van de interne geneeskunde. Daarnaast worden in het kader van de opleiding tot basisarts IG co-assistentschappen gelopen, die afgesloten worden met een klinisch examen.Het AZP is verder voornemens de coördinatie van de specialisten-opleiding (voor internisten en de vooropleiding van cardiologen, pulmologen, etc.) wederom op zich te nemen.


Ontwikkelingen en Toekomstplannen

De afdeling IG stelt zich ten doel binnen de komende 3-5 jaren enkele subspecialismen (verder) te ontwikkelen, met name de oncologie, HIV/AIDS-behandeling, gastro-enterologie en nefrologie.Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken zal een uitbreiding van de beddencapaciteit tot circa 120 bedden noodzakelijk zijn bij een uiteindelijke formatie van 8 internisten en 8 basisartsen.

Oncologie

Een van de speerpunten van het AZP is de oncologische zorg in Suriname. Binnen een tijdsbestek van circa 3 jaren zal een radiotherapeutisch centrum operationeel worden in het AZP en de afdeling IG stelt zich dan ook ten doel een oncologieafdeling op te zetten met het oog op deze ontwikkelingen. De recentelijk geopende oncologische dagkliniek zal dan worden opgenomen in een grotere afdeling waar oncologische patiënten multidisciplinair behandeld zullen worden.

Infectiologie/HIV-AIDS behandeling

De behandeling van HIV/AIDS patiënten loopt momenteel nog achter t.o.v. de overige ontwikkelingen. Dit mede vanwege de beperkte opname mogelijkheden. Er zijn plannen een aparte HIV/Aids-kliniek op te zetten (op het terrein van de afdeling Dependance/ Longpaviljoen) met een eigen polikliniek en behandel-/ bespreekruimten en eigen verpleegafdeling aldaar. Hiermede zal op korte termijn een vacature ontstaan binnen de formatie voor een internist/infectioloog en voor twee basisartsen met interesse in de HIV/Aids-problematiek.

Gastro-enterologie (GE)

Tegen eind 2007 zal er een vacature ontstaan voor een internist/gastro-enteroloog, met als doel het opzetten van een GE-afdeling en uitbreiding van de huidigeGE-technieken met o.a. ERCP en andere endoscopische ingrepen.

Nefrologie

Er zijn plannen om een hemodialyse unit op te zetten op onze afdeling voor de behandeling van patiënten met acuut nierfalen die in aanmerking komen voor hemodialyse. Verder zullen mogelijkheden gecreërd worden voor continue hemofiltratie en –hemodialyse voor IC-patiënten. Deze ontwikkelingen zullen resulteren in een vacature voor een internist/nefroloog.

Klinisch onderzoek

Er is geruime tijd geen/weinig aandacht besteed aan klinisch onderzoek.De laatste publicaties afkomstig van de afdeling IG van het AZP dateren van einige tijd terug:

  • Drs. H.D. Chee; klinische studie – paraquat intoxicaties
  • Drs. H.D. Chee; klinische studie – leptospirose
  • Drs. J.E. Anijs ; case report – morbus chagas
  • Drs.J.E. Anijs ; case report – compound hetreozygosity for mild beta (+)
    and rare beta (0) – thalassemia allele


Op korte termijn zal wederom een aanvraag gemaakt worden met kleinschalige klinische studies, waarvan de resultaten van rechtstreeks belang kunnen zijn voor onze dagelijkse klinische praktijken en andere veel voorkomende klinische problemen in Suriname.