Nieuws
Nieuwjaarsrede

De Algemeen Directeur, drs. A. Brahim tijdens zijn Owru Yari toespraak

 

AZP Vrienden,

 

Allen nogmaals van harte welkom op deze OwruYari kon makandra, waarbij het goed is om even kort terug te blikken naar het bijna afgelopen jaar en om onze hoofddoelen voor het nieuwe jaar kenbaar te maken.

 

Wat heeft 2014 ons gebracht?

 

Eerst iets over ons land Suriname dat het in 2014 niet makkelijk heeft gehad:

 • Wij zagen als land onze inkomsten afnemen onder invloed van dalende prijzen op de internationale markten voor goud en olie. Hierdoor is de financiële huishouding van de Overheid onder druk komen te staan en moet de buikriem worden aangetrokken. De toename van de over 2014 ligt rond de 4,2% (CBvS).
 • Toch hebben wij vooruitgang geboekt en zien wij onze economie in 2014 volgens de meest recente schattingen met ca. 3,5% groeien (IMF en CBvS). Internationaal wordt de gemiddelde vijfjaarsgroei van Suriname van 4,2% als sterk punt aangewezen.
 • Op korte termijn heeft Suriname het dus moeilijk, maar wij blijven positief over onze economie op lange termijn. Voor de komende jaren is de groei voorspelling tussen de 3 en de 4% als gevolg van de altijd nog goede binnenlandse investeringen, met name in de bouwsector en in de olie- en mijnbouwsector. Deze groei nodigt uit tot verdere investeringen; óók in de gezondheidssector. De voortgaande groei in de private sector maakt verdere investeringen in de gezondheidssector in het algemeen en in het ziekenhuiswezen in het bijzonder noodzakelijk. Ook ziekenhuizen moeten de ontwikkelingen in de markt nauwlettend volgen om concurrerend te kunnen blijven!

 

Een belangrijke ontwikkeling is de aanname van drie wetten door de Nationale Assemblee op 27 augustus 2014 in het kader van het sociaal zekerheidsstelsel. Deze wetten zijn: De Wet Minimum Uurloon, De Wet Algemeen Pensioen 2014 en de Wet Nationale Basiszorgverzekering. Deze wetten zullen bijdragen aan een stuk sociale zekerheid.

 

Maar wij plaatsen toch kanttekeningen bij de uitvoering van de Wet Nationale Basiszorg verzekering:

 • Er is een maximum premie ingesteld voor de basiszorgverzekering waar zorgverzekeraars zich aan moeten houden. De dekking van de verzekering is bepaald en de zorgverleners moeten aan tafel met de zorgverzekeraars voor onderhandeling over de tarieven. In feite is de hoogte van de tarieven hierdoor indirect ook gemaximeerd. De huidige tarieven voor gezondheidszorg in het algemeen en voor specialistische zorg in het bijzonder, zijn nog altijd achterhaald en te laag. Van (Staats)ziekenhuizen wordt enerzijds verwacht dat zij op "eigen benen" moeten staan aangezien de subsidies/suppleties per 1 januari 2014 zijn afgeschaft. Anderzijds wordt een plafond gecreëerd door de indirect gemaximeerde tarieven waardoor er nauwelijks mogelijkheden meer zijn voor inkomsten verhoging.
 • Er vindt een verschuiving plaats van gezondheidszorg diensten van de Staatsziekenhuizen naar particuliere ziekenhuizen, instellingen en klinieken. De sociaal zwakkeren en on- en minvermogenden konden in de afgelopen jaren voor gezondheidszorg altijd bij de Staatsziekenhuizen terecht en niet bij Particuliere ziekenhuizen, die zich immers op het standpunt stelden dat zij geen financiële vergoeding konden krijgen voor hun diensten. Hierdoor is de inkomensportefeuille van de Staatsziekenhuizen voor het overgrote deel opgebouwd uit de zogenaamde SOZA patiënten en on- en minvermogenden.
  Met de basiszorgverzekering met een basis dekking kan de burger nu kiezen uit de diverse ziekenhuizen. Op zich is dit een goede ontwikkeling, maar er is nauwelijks sprake van een overgangsperiode die nodig is voor de Staatsziekenhuizen voor aanpassing aan marktconform handelen. Immers neemt door de invoering van de wet de volume bij de particuliere ziekenhuizen, instellingen, apotheken e.a. toe door toename van patiënten/klanten en neem de volume af bij de Staatsziekenhuizen en aan hun verbonden afdelingen die hun dienstverlening moeten aanpassen aan de vrij plotseling veranderde (markt)situatie.

 

Wij zitten over de werking van de basiszorgverzekering dus nog met een heleboel vragen en wij hopen dat het nieuwe jaar 2015 meer duidelijkheid brengt. Het AZP neemt geen afwachtende houding aan; wij blijven onze transformatie koers volgen en blijven werken aan een verhoging van de weerbaarheid van ons Ziekenhuis!!

 

Heel recent is er een aanvang gemaakt met de onderhandelingen tussen de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen over de tarieven voor de basiszorgverzekering. De uitkomst hiervan is van eminent belang voor de financiële positie van ons Ziekenhuis. Het AZP neemt prominent deel aan de onderhandelingen en voert nauw overleg met onze RvC over de doelen en de te volgen strategie.

 

Hoe heeft ons ziekenhuis zich ontwikkeld in 2014?
Ontwikkelingen algemeen (strategie en herstructurering van de organisatie)

 

Strategisch plan

 • Wij hebben met de uitvoering van ons nieuw strategisch plan met een 2020 visie vorderingen geboekt. Zoals u weet staat centraal in ons Strategisch Plan de transformatie van ons Academisch Ziekenhuis Paramaribo naar een Academisch Medisch Centrum voor geheel Suriname; het AMC-SU!
 • Visie 2020: “Wij willen een toonaangevend Academisch Medisch Centrum worden in Suriname en de Regio, gefundeerd op klantgerichte diensten vanuit Centers of Excellence, die worden bemenst door innovatieve, deskundige en gepassioneerde teams van professionals. Wij zullen ons onderscheiden door toegankelijke en persoonlijke zorg, gesterkt door het vertrouwen van de totale gemeenschap”.
 • De 5 speerpunten bij de transformatie zijn de herstructurering (gezondmaking en kostenbeheersing), Instandhouding en Nieuwbouw, Organisatie, opzetten van Centers of Excellence (CoEx) en decentralisatie van kwaliteitszorg.

 

Herstructuring en verdere versterking van de organisatie
Wij hebben in 2014 resultaten kunnen boeken met de (her)structurering en versterking van onze organisatie:

 • Diverse zorgafdelingen zijn versterkt met operations managers en met succes….. Een mooi voorbeeld is de afdeling Orthopedie die erin is geslaagd om haar wachttijden van 3 á 4 uur terug te brengen naar maximaal 1 uur. Dit is gerealiseerd door structuur in het geheel aan te brengen en door goede afspraken te maken met de specialisten en het baliepersoneel. En het is niet ten koste gegaan van het aantal patiënten! In 2014 heeft de afdeling ook nog ruim 7.250 nieuwe patiënten behandeld. De structurering m.b.v. operations managers moet worden voortgezet waarbij in 2015 ook andere medische afdelingen aan bod zullen komen zoals onze SEH, Interne Geneeskunde en de OK.
 • Verder zijn ook de afdelingen Vastgoed Management, Internal Audit & Advisory en Financial Controlling opgericht c.q. versterkt. In 2015 zal verder invulling worden gegeven aan de versterking van de niet-medische afdelingen zoals Inkoop, Magazijnen, Treasury, ICT, Health Safety Environment and Quality (HSEQ) en Zorgmarketing.

 

De in 2013 opgerichte en ge-upgrade afdelingen hebben zich in 2014 verder kunnen ontwikkelen. We noemen hierbij o.a.:

 • Zorgtechnologie: Deze afdeling heeft de verantwoordelijkheid voor alle zorgapparatuur van het ziekenhuis. Zorgtechnologie heeft naast haar dagelijkse werk in bijzondere mate bijgedragen aan het verkrijgen van meer dan 10 belangrijke donaties voor apparatuur met een totale waarde van circa USD 665.000,-. Van dit bedrag is ruim 48% gefinancierd door Offshore Oil Companies. Dankzij deze donaties beschikt ons ziekenhuis over o.a. een Critical Care Simulator inclusief software voor de Intensive Care Unit (ICU) (CC SIM Unit), spijlenbedjes en wiegjes, geavanceerde echo-apparaten, een operatie-microscoop, een nieuw beademingsapparaat en phototherapie lamp, 95 rolstoelen etc etc.
  Voorts wordt er samen met de financiële afdeling gewerkt aan een nieuw managementinformatiesysteem voor een adequaat beheer van onze dure apparaten.
 • De medewerkers met de witte shirts met het opschrift ' kan ik u helpen?' van de afdeling Patiëntenservice zijn niet meer weg te denken uit ons ziekenhuis. Zij geven direct inhoud aan ons streven om de klantvriendelijkheid te verhogen. Binnenkort kunnen zij onze patiënten nog beter van dienst zijn, door o.a. de recente aanschaf van 95 nieuwe rolstoelen.
 • Public Relations: We hebben sinds vorig jaar een aanvang gemaakt om ons personeel via de welbekende flashes te informeren over belangrijke gebeurtenissen in ons ziekenhuis. In 2014 hebben wij in totaal 61 flashes gepubliceerd. Wij juichen verdere actieve participatie van alle afdelingen toe.
 • De Civiele Dienst of beter gezegd onze TD is opgenomen in de divisie Facilitaire Dienst waarvoor mevrouw Johnson verantwoordelijk is. De TD is verantwoordelijk voor klein onderhoud, terwijl de nieuwe afdeling Vastgoed belast is met de coördinatie van het groot onderhoud.
 • Ook ons nieuw Onderzoeksinstituut (OI-AZP) doet het goed, maar daar komen we straks op terug.

 

Klik hier voor meer informatie

 
<< Begin < Vorige 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Volgende > Einde >>