Missie en Visie

Visie
De afdeling bedrijfsmaatschappelijk werk gaat voor het welbevinden van medewerkers, met als doel het behalen van optimale bedrijfsresultaten.

Missie
Wij trachten de visie te bereiken door:

 1. Het doen van onderzoek op de werkvloer t.b.v.  het personeelsbeleid/directie.
 2. Het bieden van sociale begeleiding aan medewerkers
 3. Het op gang brengen- en mede helpen organiseren van interne en externe recreatieve en vormings-activiteiten.


De rol van de afdeling Bedrijfsmaatschappelijk werk, BMW


Wat is het doel van het Bedrijfsmaatschappelijk Werk?

 • voorkomen van uitval  (verzuimpreventie);
 • reïntegratie na ziekteverzuim;
 • zorg voor medewerkers door in een vroeg stadium hulp te verlenen, waardoor escalatie wordt voorkomen.
 • Uitgangspunt bij de begeleiding is het streven naar het evenwicht tussen de belangen van de organisatie en van de medewerker. Er wordt hulp geboden om communicatie weer mogelijk te maken. Daarnaast wordt gezocht naar praktische en werkbare oplossingen.

 

Voor wie is het Bedrijfsmaatschappelijk Werk?

De bedrijfsmaatschappelijk werker is er voor alle medewerkers van het ziekenhuis, te weten de ondersteunende diensten en ook de zorgsector. Sinds 2011 is met de installatie van de commissie gepensioneerden AZP, ook de groep gepensioneerden van het AZP toegevoegd aan dit bestand.

 

Wanneer naar de Bedrijfsmaatschappelijk Werker?

Ieder mens verkeert wel eens in een moeilijke situatie. Wanneer de problemen zich afspelen in de werksituatie of het goed functioneren op het werk verhinderen, kan de bedrijfsmaatschappelijk werker in zo’n geval een gesprekspartner zij om meer greep te krijgen op de situatie en om ondersteuning te bieden. Medewerkers bezoeken de bedrijfsmaatschappelijk werker met vragen over veranderingen in het werk, een te hoge werkdruk, of een vervelende werksfeer. Ook problemen in het privéleven kunnen een reden zijn om contact op te nemen met de bedrijfsmaatshappelijk werker. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan zowel op individueel niveau medewerkers begeleiden als op organisatieniveau een adviseursrol vervullen.


De bedrijfsmaatschappelijk werker kan ondersteuning of kortdurende begeleiding bieden bij psychosociale problemen zoals:

 • Conflicten of samenwerkingsproblemen met collegae of leidinggevenden;
 • Stress als gevolg van hoge werkdruk;
 • Onzekerheid over functie of functioneren;
 • Moeilijk kunnen omgaan met veranderingen;
 • Problemen omtrent persoonlijke effectiviteit, communicatie of assertiviteit;
 • Ongewenst gedrag op het werk (zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten);
 • Problemen bij reïntegratie in geval van langdurige ziekte;
 • Problemen in de thuissituatie (relatie, gezin, opvoeding) die het functioneren op het werk belemmeren;
 • Alcoholproblemen en andere verslavingsproblemen;
 • Financiële zorgen;
 • Traumatische ervaringen;
 • Voorbereiding op pensionering