Radiologie/Röntgen afdeling
Artikelindex
Radiologie/Röntgen afdeling
Page 2
Page 3
Alle pagina's

Historie

Vele mensen denken dat radiologie alleen maar het maken van foto’s inhoud, wat helemaal niet waar is.
De radiodiagnostiek oftewel de röntgenafdeling is een vak apart en neemt binnen de gezondheidszorg een belangrijke plaats in, omdat het een raakvlak heeft met alle specialismen. De moderne naam van deze specialisme is medische beeldvorming en interventieradiologie. Het activeringsproces van de röntgenafdeling heeft in het verleden zeer veel problemen gegeven. De ontwikkelingen in de computertechnologie en digitalisatie elders in de wereld op verschillende vakgebieden heeft dankbare invulling gegeven aan de radiologie. Tegenwoordig worden foto’s elektronisch vervaardigd, ingeschoten, opgeslagen en gedistribueerd. Voor het uitwisselen van expertise en multidisciplinaire overleggen met het buitenland worden gegevens in een geheugen met een inlogsysteem verwerkt met een centra in desbetreffend land.
In de ontwikkeling van de radiologie hebben we verschillende dingen meegemaakt: van röntgenstralen naar geluidsgolven naar magnetische resonantie. Dat zijn verschillende modaliteiten die nu worden gebruikt om de beelden te vormen.
Je kan niet meer spreken van röntgenologie of van röntgenstralen. We spreken nu van ultra sonore geluidsgolven en magnetische golven. De ontwikkelingen die dit vak heeft doorgemaakt hebben ook te maken met vervanging en zoeken naar goedkopere methode om ziekten en/ of processen in het menselijk lichaam anders te benaderen en zo is men dus tot ontwikkeling gekomen van de interventieradiologie. Interventieradiologie heeft te maken met het kunnen intervenieren in een ziekteproces in het menselijk lichaam. Verschillende behandelingsmethode zijn nu ook aan de radiologie toegevoegd zoals het behandelen van een tumor.


Röntgendiagnostiek

Röntgendiagnostiek, geneeskundig onderzoek dat ten doel heeft, door toepassing van röntgenstraling, bij te dragen tot het vaststellen van ziekelijke afwijkingen. Doordat röntgenstralen in diverse weefsels een verschillend doordringingsvermogen hebben, maken deze stralen het mogelijk structuurverandering daarin als schaduwen af te beelden op een scherm of af te drukken op papier, c.q. film. De door de patiënt geabsorbeerde stralingsdosis is tegenwoordig verwaarloosbaar klein.
Het orgaanstelsel waarin de meeste straling aan de bundle wordt onttrokken, is het benige skelet (door het hoge kalkgehalte). De longen absorberen zo weinig straling (door de vele lucht en het weinige weefsel) dat zij zich ook duidelijk aftekenen, evenals sommige lichaamsholten. Ziekelijke kalkafzettingen (stenen in gal- en urinewegen, verkalkingen in hartkleppen en bloedvatwanden) worden dikwijls duidelijk afgebeeld, evenals vochtophopingen in gewoonlijk met lucht gevulde holten en lucht in holten waar het niet hoort. Voor een betere afbeelding kan gebruik worden gemaakt van een contrastmiddel. Het registreren van bewegingen is mogelijk door de beelden in snelle opeenvolging op te nemen.
Bij de tomografie (of planigrafie) worden vlakke lagen in een object scherp afgebeeld door een röntgenbuis en film tijdens een opname zodanig te bewegen dat elk element van de laa zich steeds op dezelfde plaats van de film aftekent. Zo ontstaat het beeld van een dwarsdoorsnede door het object. Bij de CT-scan (CT staat voor computer-tomografie) wordt het beeld door een computer in diverse tinten gevormd op basis van de gemeten waarden.

Aanmelding en bereikbaarheid

De röntgenafdeling is 1x 24u beschikbaar, ook omdat zij ondersteuning geeft aan de Spoed Eisende Hulp (SEH). Verwijzers kunnen zich bevinden binnen en buiten ons ziekenhuis. De patient kan op verschillende manieren verwezen worden, via de SEH, de verpleegkundige, tandarts, dierenarts, vroedvrouw, huisarts of particulier. De meeste patiënten worden via de huisartsen verwezen. Er bestaat een nauwe samenwerking met alle specialisten in Suriname. Op de röntgen afdeling kan men zich aanmelden tussen 7u-12u voor een afspraak bij de loketten I en II met medenemen van hun röntgenverwijsbrief van de arts of specialist.Bij vertoon van uw verwijsbrief dient u ook uw hierna volgende kaarten te overleggen:

  • On en –of minvermogenkaart
  • SZF- verzekerden
  • Particuliere verzekerden
  • Bedrijfspersoneel

: SOZAkaart en I.D.
: SZF-kaart en I.D.
: Kaart van verzekering, I.D. en garantiebrief in 2-voud
: garantiebrieven in 2-voud


Contante betalers kunnen informeren naar het desbetreffende tarief. Naar de aard van het onderzoek en de ernt aangegeven door de verwijzende arts of specialist wordt, indien mogelijk, het onderzoek dezelfde dag verricht.


Spreekuur en overleg

De radioloog is niet direct met de patient in spreekuur verband bezig maar kan dat wel wanneer men een afspraak maakt. Omdat de radiologie een multidisciplinaire taakindeling heeft is overleg met collega’s van andere disciplines van eminent belang. Vanwege de ruime dienstverlening vanuit deze specialisatie worden consulten, omtrent de vastgestelde informatie via de behandelde specialist doorgestuurd naar de patiënten.

Stagiares

Het AZP bidet ruimte aan vakmensen in opleiding om stage te lopen en om kennis en informatie uit te wisselen.
De medische studenten worden begeleid, specialisten in opleiding, verpleegkundigen en ander para-medisch personeel van in en buiten het ziekenhuis.

Mammografie

Mammografie, röntgenonderzoek van de borsten. Dit onderzoek wordt verricht bijv bij een klinisch voelbare knobbel in de borst, maar ook bij screening (bevolkingsonderzoek) naar borstkanker. Om een goede afbeelding van de borsten te krijgen moeten zij tijdens het nemen van de foto zoveel mogelijk worden platgedrukt, wat een onaangenaam gevoel heeft.

Met echografie kan men de borst onderzoeken op cyste (geneeskunde) of kyste (een holte met vloeibare of brijachtige inhoud).Het borstonderzoek behoort bij de dagelijkse taken van de radioloog. Bij verdere onderzoeken van echo- en mammografie worden er landelijke onderzoeken begeleid door externe radiologen die zich hierin hebben gespecialiseerd.

Modernisering afdeling radiologie AZP

Radiologie behoort tot de topklinische zorg en dient zich met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de medische technologie bezig te houden. In het proces van accreditering zal ook de afdeling radiologie een belangrijke plaats innemen. Deze afdeling zal worden uitgerust met de nieuwste apparatuur die zal voldoen aan internationale standaarden.